Email
Password

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้นและผู้สมัครจะต้องจดเบอร์ประจำตัววิ่ง ของตนลงในแบบฟอร์มสมัครที่ดาวน์โหลดเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเบอร์ประจำตัวแข่งขันในวันลงทะเบียนด้วย

โทรศัพท์: +66(0)2- 280-7667-8
แฟกซ์: +66(0)2- 628-8361
อีเมล์: admin@bkkmarathon.com