Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้นและผู้สมัครจะต้องจดเบอร์ประจำตัววิ่ง ของตนลงในแบบฟอร์มสมัครที่ดาวน์โหลดเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเบอร์ประจำตัวแข่งขันในวันลงทะเบียนด้วย

โทรศัพท์: +66(0)2- 280-7667-8
แฟกซ์: +66(0)2- 628-8361
อีเมล์: admin@bkkmarathon.com

ชื่อนั้นสำคัญไฉน

ผู้สมัครต้องกรอกชื่อและสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (บังคับ) และภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ในทะเบียนผู้สมัคร กรณีที่พบว่าผิดพลาดในตัวอักษรจะต้องแจ้งให้ทราบเพื่อแก้ไขภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559เท่านั้น และชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัครจะพิมพ์ลงในเบอร์ประจำตัวแข่งขัน (ยกเว้นเบอร์วิ่งในประเภทไมโครฯ)

ขั้นตอนการลงทะเบียน (รับอุปกรณ์และสิ่งของแจก)

กรณีที่ไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารตอบรับการสมัครมาด้วย ผู้สมัครจะต้องกรอกและเซ็นต์ชื่อลงในแบบฟอร์ม – waiver (คำรับรองของผู้สมัครแข่งขัน) ผู้สมัครโดยตรงกับสำนักงานรับสมัครต้องนำบัตรยืนยันการรับสมัครไปเป็นหลักฐาน