Email
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
ดูแบบเสื้อ

หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนแปลงไซต์เสื้อในวันลงทะเบียน

แนบไฟล์การชำระเงินค่าสมัคร ไฟล์รูป (Max 2Mb): เฉพาะใบโอนเงินเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบอีเมลล์ของท่าน เพื่อรับใบ Confirmation Payment ซึ่งอีเมลล์จะได้รับภายใน 15 วันทำการ

คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือไม่ได้รับการฝึกฝน
อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันที่เกี่ยวเนื่องกับความ
สามารถของข้าพเจ้าในการเข้าร่วมแข่งขัน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้านั้นมีสุขภาพที่ดีและได้รับการฝึกฝนสำหรับ
ระยะทางที่จะเข้าร่วมแข่งขันและถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกิจกรรมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพาะ การล้ม การสัมผัสกับยานพาหนะหรือผู้เข้าร่วมแข่งขันอื่นผลกระทบจากสภาพอากาศซึ่งร่วมถึงอุณหภูมิ
ความร้อนและ/หรือความชื้นสูง   การจราจรและสภาพถนน ข้าพเจ้ารับทราบและเต็มใจรับผลกระทบความเสี่ยง
ทั้งหมดนี้ จากการที่ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงในเอกกสารนี้ 
ข้าพเจ้าตกลงที่จะสละสิทธิ์และละเว้นในการเรียกร้องค่าเสียหาย จากทั้งคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน “BDMS-BANGKOK MARATHON” รวมถึง ผู้สนับสนุนการแข่งขัน บุคคลากรทุกฝ่าย ตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสมาชิก และผู้รับจ้างทำงานของการแข่งขันข้าพเจ้าจะละเว้นในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือหนี้สินทั้งใน ปัจจุบันและอนาคตอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมถึงแม้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดจากการทำโดยความประมาท
หรือความไม่ระมัดระวังในส่วนของบุคคลที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นในเอกสารนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดเลื่อนการจัดงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆเหตุ
จากธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตามข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่มี การคืนเงินค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิ์ผู้จัดงานในการใช้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวการบันทึกทุกรูปแบบจากการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุ
ประสงค์ที่ชอบด้วยกฏหมายโดยไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนแต่อย่างใด  

(สำคัญมาก)

หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนใดๆ ทั้งสิ้นและไม่คืนเงินค่าสมัคร